Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

 

Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP:

GOK w Pniewie http://www.bip.gokpniewo.gminalomza.pl/

  • Data publikacji strony internetowej: 2003-05
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Niektóre elementy strony nie mają wdrożonej hierarchii nagłówków - trwają prace mające na celu wyeliminowanie tych utrudnień.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Urzędu Gminy Łomża następujące ułatwienia:

  • odpowiedni kontrast
  • możliwość powiększenia liter na stronie
  • wyszukiwarka
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • wyróżniony kontrast odnośników

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jerzy Sęk, adres e-mail: jerzysek-58@wp.pl, telefon: 665992030.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

GOK Pniewo, ul. Krótka 20, 18-400 Pniewo

Budynek Urzędu Gminy Łomża składa się z dwóch kondygnacji, z których parter zajmuje Gminny Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Piętro zajmuje Biblioteka Publiczna Gminy Łomża oraz duża sala GOKu.

Do budynku można dostać się platformą przy schodową, bezpośrednio na poziom Gminnego Ośrodka Kultury (parter). Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze.

Na parterze znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niedowidzących i słabowidzących. Ściany budynku są skontrastowane w stosunku do posadzek.

Data powstania: piątek, 2 kwi 2021 11:31
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2021 11:31
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Konserwator strony
Artykuł był czytany: 97 razy